Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Vores værdier

 Værdigrundlag 

 

Anerkendelse og ligeværd 

Aftaler 

Tillid 

Løfte i flok 

Faglighed 

 

Anerkendelse og ligeværd  

betyder for os at vi rummer og respekterer hinandens forskelligheder. Vi har fokus på kollegaernes gode hensigter og giver en velvillig fortolkning. Vi sætter os i hinandens sted og anerkender hinandens initiativer og resultater. Vi er nysgerrige på hinandens pædagogiske praksis og holdninger. Vi stræber i højere grad efter at blive klogere på os selv og hinanden end på at få ret. Det betyder for os at alle skal have mulighed for at give ideer, meninger og holdninger til kende uanset titel eller anciennitet hos den enkelte medarbejder. 

Når arbejdets indhold giver mening for den enkelte medarbejder og der samtidig er mulighed for indflydelse, øger det arbejdsglæden og tilfredsheden med det job man udfører. Det medfører positiv energi på arbejdspladsen og giver lysten til udvikling.  

Vi er opmærksomme på den gode tone i dialogen og det, at vi er nysgerrige på hinandens praksis. Vi er anerkendende og professionelle i vores tilgang til det daglige arbejde.  

Når vi oplever anerkendelse øges motivationen og dermed arbejdsglæden. Når vi oplever anerkendelse motiveres vi til at byde mere ind og kan dermed udvikle os fagligt. Det medvirker også til større lyst til at indgå i faglig sparring 

Det gør vi ved at være respektfulde og professionelle i vores væremåde overfor alle, vi møder i vores praksis. Vi formidler og involverer hinanden i den pædagogiske dagligdag på en konstruktiv måde og det er vigtigt at alle bidrager med deres viden, kunnen og erfaring for at nå vores fælles mål.  

Vi deler ud af vores begejstring og fejre vores succeser – det motiverer os og skaber arbejdsglæde. Vi er opmærksomme på hvordan vi kommunikerer og opmærksomme på ordenes betydning. Vi undskylder når det er på sin plads og vi ser det som en styrke fremfor en svaghed. 

 

Aftaler  

betyder for os, at vi sammen skaber en struktur der giver overblik og målrettethed over de opgaver der skal løses for at nå vores mission/vision. Vi holder fast i og er loyale over for indgåede aftaler. Aftalerne skal give mening for kerneopgaven og derfor tages beslutninger op til revision i rette fora. 

Når vi oplever at vores aftaler bliver overholdt giver det tryghed og tillid i samarbejdet. 

Det gør vi ved at vi forpligter os til dagligt at orientere os om aftaler og informationer gennem de forskellige fora/informationskanaler vi har her i Egevolden (Tabulex, mails, kalender, tavler, ugeplaner). Vi forpligter os alle til at overholde, formidle og agere adækvat på aftaler.  

Vi planlægger aktiviteter og projekter så vidt muligt i en årsplan og detaljeplanlægger i 4 ugers planer. Alle afdelinger/grupper /stuer hænger deres 4 ugers planer ind på fællesopslagstavlen i P-rummet og ligger planerne på Tabulex.  

Vi er opmærksomme , at undgå at forstyrre en aktivitet med børnene, så vi giver hinanden mulighed for at holde fokus og nærvær sammen med børnene.  

 

Tillid  

betyder for os at vi tror på fællesskabet og vi stoler på at vi får den nødvendige hjælp når vi beder om det. For os er tillid også at vi kan være uenige i det pædagogiske felt, og samtidig kunne forvente opbakning /støtte fra kolleger. Vi bestræber os dagligt på at have tillid til at alle handler ud fra de bedste intentioner og på den bedst mulige måde.   

Vi er forpligtet til at spørge nysgerrigt til kollegaernes praksis for at blive klogere og dermed højne fagligheden. Tillid betyder for os, at der bliver tildelt opgaver eller roller som man har tiltro til at vedkommende (kollegaen eller en selv) kan løse.  

Vi husker 24 timers reglen:  

 
  • Der gives så vidt muligt 24 timer tænketid inden der gives en tilbagemelding, både på vigtige beslutninger og også i eventuelle konflikter.  

 

Når vi oplever at blive mødt med tillid øges motivationen og arbejdsglæden. 

Det gør vi ved at vi er trygge ved at give/tage ansvar for faglige opgaver og vi har tiltro til at de bliver løst på bedste vis. Vi har tiltro til at man beder om hjælp hvis der er et behov for det. 

Vi er opmærksomme på hvordan hverdagen hænger sammen både på stuen, i afdelingerne og i hele huset og vi har tiltro til at alle løfter i flok og hjælper hinanden bedst muligt. 

At løfte i flok  

betyder for os at vi er fælles ansvarlige for at planlægge, udfører og evaluere kerneopgaven i Børnehuset Egevolden.  

Når vi oplever at arbejde pædagogisk og tænke pædagogisk på tværs af afdelingerne vil vores samlede pædagogiske pulje blive større og vores muligheder for kvalificeret samarbejde vil øges. Vi støtter hinanden fagligt i den pædagogiske praksis og sparre på tværs af stuer/grupper/afdelinger 

Det gør vi ved at flytte os i forhold til børnene, så vi er tilstede og nærværende, der hvor børnene befinder sig. Vi giver hinanden plads og tid til andet pædagogisk arbejde, da vi tror på at det giver en bedre pædagogisk kvalitet.  

Faglighed  

betyder for os at vi fremstår som professionelle medlemmer af organisationen.  

Fagperson: indeholder blandt andet kvalifikationer, uddannelse og specifikke fagkompetencer. 

Privatperson: indeholder blandt andet personlighed og særinteresser. 

Organisationsmedlem: indeholder forskellige roller som medarbejderne kan påtage sig med en anerkendende tilgang som fagperson og med de moralske rettigheder og forpligtelser, som hører sig til.  Der kan suppleres med indhold fra de to andre rum, hvis det der bringes ind, styrker arbejdsfællesskabet. 

Den grå skygge på figuren repræsenterer arbejdsfællesskabet i Børnehuset Egevolden, med en hensigtsmæssig balancering af rummenes indflydelse.   

 

Arbejdsfællesskabet består af 3 rum ( figur, Maja Haslebo, Anerkendende følgeskab) 

Det gør vi ved at møde til tiden på arbejdet og vi er klar til at indgå i roller både som fagperson og som organisationsmedlem i hele arbejdstiden. Vi overholder vores aftaler og vi arbejder systematisk med kerneopgaven ud fra blandt andet med 4 ugers planer, SMITTE, TOPI, TRAS, Alle med og andre gældende pædagogiske systemer ud fra vores pædagogiske referenceramme.  

Vi sparrer og videndeler med hinanden både i hverdagen og til møder. Vi reflekterer og drøfter pædagogiske begreber, fagrelateret teori, hverdagslivsrutiner og andet som kan styrke arbejdsfællesskabet på P møder og afdelingsmøder og stuemøder.  

Vi opfatter os selv og samtlige andre kolleger som kompetente og engagerede bidragsydere til arbejdsfællesskabet. 

 

 

 

Værdigrundlaget er udarbejdet i marts 2018 og skal revideres i marts 2019.